O Stowarzyszeniu


1. Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie" działa w obszarze użyteczności publicznej, a w szczególności w obszarach: 
  -  ochrony i promocji zdrowia,
  -  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  -  nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  -  przeciwdziałania patologiom społecznym.

2.  Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.

3. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
    3.1. Promowanie postaw społecznych wpływających na umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości osób dorosłych.
    3.2. Prowadzenie profilaktycznych, informacyjnych i psychoedukacyjnych programów, szczególnie dla młodzieży i grup podwyższonego ryzyka propagujących trzeźwy styl życia.
    3.3. Zwiększanie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla członków ich rodzin.
    3.4. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy na rzecz osób z problemami alkoholowymi i ich bliskich.
    3.5. Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszania rozmiarów występujących problemów alkoholowych oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z tymi problemami.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.  Edukację społeczną na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom alkoholowym.
2.  Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych wśród młodzieży dotyczących problematyki alkoholowej i trzeźwego życia.
3.  Prowadzenie programów edukacyjnych dla rodziców i wychowawców  w zakresie pomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji.
4.  Prowadzenie oddziaływań poprzez różne formy terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
5.  Stwarzanie możliwości spotkań w atmosferze bezpieczeństwa i spokoju, niesienie pomocy duchowej w rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholem.
6.  Organizowanie i udzielanie pomocy dla członków i ich bliskich w sytuacjach kryzysowych.
7.  Współpracę z organami samorządowymi i administracji terenowej celem koordynacji działań dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień.
8.  Współpraca w przygotowaniu i wspieranie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szczeblu gminnym.
9.  Umożliwianie członkom stowarzyszenia podejmowania szkoleń w celu niesienia pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim.
10.  Monitorowanie stanu problemów alkoholowych, szczególnie dotyczącego zagrożeń wśród młodzieży szkolnej.
11.  Współpraca z mediami dotycząca spraw profilaktyki, edukacji, informacji na temat problematyki alkoholowej i promowania trzeźwego życia.