poniedziałek, 14 lipca 2014

Streetworker - nowy program realizowany przez Stowarzyszenie

Streetworker

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ Nowe Życie” zostało beneficjentem konkursu na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Streetworker” - organizacja i prowadzenie programu pracy podwórkowej w formie działań opiekuńczo - wychowawczych, animacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca, przejawiającej zachowania ryzykowne oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Mielca.
Program rozpoczyna się w połowie lipca, ma objąć swoim zakresem młodzież w wieku 11 do 18 lat i jest programem profilaktycznym, a zatem skierowanym do wszystkich. Celem programu jest przeciwdziałanie wszystkim negatywnym i ryzykownym zachowaniom z jakimi młodzież się spotyka i na jakie może być narażona. Celem programu jest min:
·          Poszerzenie wiedzy oraz wypracowanie umiejętności aktywnego poszukiwania i korzystania z dostępnych w Mielcu instytucjonalnych form pomocy i wsparcia – uczestnicy zaczną korzystać z form pomocy takich jak: świetlice, zorganizowane zajęcia pozalekcyjne zgodne z ich zainteresowaniami, młodzież zacznie podejmować inicjatywy samodzielnego organizowania  spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany;
·         Poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji ich stosowania;
·         Zmiana sposobu myślenia z „tu i teraz”, na zorientowane na przyszłość, sprzyjające rozwojowi, motywujące do planowania, działania i realizacji dalekosiężnych celów, poprzez konstruowanie indywidualnego planu działania, wspólne szukanie możliwości jego realizacji, motywowanie do działania; Zmotywowanie do podejmowania aktywności związanych z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami, poprzez systematyczne wspieranie przejawów twórczej działalności adresatów programu – uczestnicy będą bardziej świadomi swoich mocnych stron, co ułatwi im podejmowanie ważnych życiowo decyzji (o dalszym kształceniu, o wyborze zawodu);
·         Wyrobienie nawyku zdrowego trybu życia poprzez zajęcia sportowe, edukacyjne, rozwijające indywidualne zainteresowania – u uczestników rozwiną się i umocnią pozytywne nawyki związane z dbałością o szeroko pojęte zdrowie.
·         Poprawa jakości życia poprzez systematycznie udzielane wsparcie; Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z problemami w sposób akceptowany społecznie.

W związku z realizacją programu Stowarzyszenie nawiązało współprace z takimi instytucjami i organizacjami jak: MOPS, PCPR, Policja, MOSiR, Rady Osiedli i inne, gdzie w trakcie bezpośrednich spotkań z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Bogusława Kołacza i Wiceprezesa Wirginiusza Królewicza zaprezentowano program i ustalono możliwości współpracy. Animatorami pracującymi bezpośrednio z młodzieżą będą dyplomowani pedagodzy: Pani  Karolina Czaja, która posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i  realizowała projekt w roku ubiegłym oraz Pan Andrzej Miłoszewski – który pracował wcześniej z młodzieżą min. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mielcu.
W zajęciach może uczestniczyć max 30 osób, a spośród młodzieży uczestniczącej  w programie zostaną  wyłonieni liderzy młodzieżowi – do ewaluacji programu w kolejnych latach.
Program jest koordynowany przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca, a finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Zachęcamy młodzież i rodziców do włączenia się i aktywnego uczestnictwa w tym ciekawym projekcie.

W załączeniu harmonogram zajęć i ulotka dla rodziców
:
W.Kr.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.07.2014. do 31.31.2014.
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14) Terminy realizacji poszczególnych działań Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1.        Poszukiwanie dzieci i młodzieży wyrażających chęć udziału w programie poprzez odwiedzanie miejsc szczególnie uczęszczanych przez młodzież (galerie handlowe, boiska szkolne i sportowe, place zabaw, parki, skwery itp.) -rekrutacja uczestników
lipiec 2014 - 2 tygodnie 2 x 5 godz.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
2.        Zajęcia sportowe na Hali MOSiR Mielec ul. Solskiego.
Lipiec – grudzień 2014 - 1 raz w tygodniu 2 godz. na hali MOSiR (mała sala) Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
3.        Zajęcia sportowe na obiektach typu „ORLIK”
Sierpień – listopad 2014 - 1 raz na 2 tygodnie 2 godz. Zależnie od pogody. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
4.        Udział w Turnieju Strzeleckim połączony ze spotkaniem integracyjnym
Sierpień 2014 - 1 raz 5 godz. Strzelnica LOK Mielec Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
5.        Udział w treningach piłkarzy „STALI MIELEC” w tym aktywne uczestnictwo w zajęciach
Wrzesień - październik 2014 - 2 razy po 3 godz. na obiektach MOSiR Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
6.        Udział w aktywnych formach kibicowania – nauka kulturalnego i akceptowalnego społecznie dopingu sportowego.
Październik - listopad 2014 - 3 razy po 3 godz. udział w meczach „Stali Mielec” – piłka nożna, ręczna, siatkówka. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
7.        Udział w profesjonalnym treningu bokserskim na obiektach MOSiR
Wrzesień 2014 - 2 razy po 2 godz. Sekcja Bokserska Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
8.        Zajęcia sportowo – rekreacyjne na pływalni odkrytej oraz na pływalni krytej (Smoczka)
Sierpień - grudzień 2014 - Raz w miesiącu, pływalnia kryta 3 godz. odkryta 5. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
9.        Zajęcia rekreacyjne i turystyka połączona z edukacją przyrodniczą, historyczną i obywatelską
Sierpień – wrzesień 2014 - 2 wycieczki po 5 godz. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
10.     Zajęcia z profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz warsztaty komunikacji interpersonalnej
Sierpień - grudzień 2014 - 3 zajęcia po 4 godz. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
11.     Udział w pokazach filmowych Mielec
Sierpień – grudzień 2014 - 4 pokazy po 3 godz. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
12.     Warsztaty kulinarne połączone z degustacją własnoręcznie przyrządzonych potraw
Grudzień 2014 - 1 raz 5 godz. „Planeta” lub „Dwa Mosty” Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
13.     Zajęcia sportowe na Lodowisku MOSiR
Grudzień 2014 - 3 razy po 2 godz. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”