środa, 6 maja 2015

Streetworker 2015


   


 

STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
39-300 Mielec ul. Chopina 8, tel. (017) 583-40-00
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 


Streetworker 2015

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ Nowe Życie” ponownie przystąpiło do konkursu na realizację zadania publicznego: Wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Streetworker” - organizacja i prowadzenie programu pracy podwórkowej w formie działań opiekuńczo - wychowawczych, animacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta Mielca, przejawiającej zachowania ryzykowne oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Mielca.
Program rozpoczyna się w maju 2015 r, ma objąć swoim zakresem młodzież w wieku 11 do 18 lat i jest programem profilaktycznym, a zatem skierowanym do wszystkich. Celem programu jest przeciwdziałanie wszystkim negatywnym i ryzykownym zachowaniom z jakimi młodzież się spotyka i na jakie może być narażona. Celem programu jest min:
·          Poszerzenie wiedzy oraz wypracowanie umiejętności aktywnego poszukiwania i korzystania z dostępnych w Mielcu instytucjonalnych form pomocy i wsparcia – uczestnicy zaczną korzystać z form pomocy takich jak: świetlice, zorganizowane zajęcia pozalekcyjne zgodne z ich zainteresowaniami, młodzież zacznie podejmować inicjatywy samodzielnego organizowania  spędzania wolnego czasu w sposób zorganizowany;
·         Poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji ich stosowania;
·         Zmiana sposobu myślenia z „tu i teraz”, na zorientowane na przyszłość, sprzyjające rozwojowi, motywujące do planowania, działania i realizacji dalekosiężnych celów, poprzez konstruowanie indywidualnego planu działania, wspólne szukanie możliwości jego realizacji, motywowanie do działania; Zmotywowanie do podejmowania aktywności związanych z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami, poprzez systematyczne wspieranie przejawów twórczej działalności adresatów programu – uczestnicy będą bardziej świadomi swoich mocnych stron, co ułatwi im podejmowanie ważnych życiowo decyzji (o dalszym kształceniu, o wyborze zawodu);
·         Wyrobienie nawyku zdrowego trybu życia poprzez zajęcia sportowe, edukacyjne, rozwijające indywidualne zainteresowania – u uczestników rozwiną się i umocnią pozytywne nawyki związane z dbałością o szeroko pojęte zdrowie.
·         Poprawa jakości życia poprzez systematycznie udzielane wsparcie; Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z problemami w sposób akceptowany społecznie.

W związku z realizacją programu Stowarzyszenie nawiązało współprace z takimi instytucjami i organizacjami jak: MOPS, PCPR, Policja, MOSiR, Rady Osiedli i inne, gdzie w trakcie bezpośrednich spotkań z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Bogusława Kołacza i Wiceprezesa Wirginiusza Królewicza zostanie przedstawiony program działania oraz możliwości współpracy. Animatorami pracującymi bezpośrednio z młodzieżą będą dyplomowani pedagodzy: Pani  Karolina Czaja, która posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i  realizowała projekt w ubiegłych latach oraz Pan Mariusz Surowiec, który również posiada wykształcenie pedagogiczne, a ponadto jest terapeutą w procesie certyfikacji. Dodatkowo zespół będzie wspomagany przez Panią Agnieszkę Hyjek również posiadającą niezbędne kwalifikacje pedagogiczne i wychowawcze.
W zajęciach może uczestniczyć max 30 osób, a spośród młodzieży uczestniczącej  w programie zostaną  wyłonieni liderzy młodzieżowi – do ewaluacji programu w kolejnych latach.
Zachęcamy młodzież i rodziców do włączenia się i aktywnego uczestnictwa w tym ciekawym projekcie.

Harmonogram

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.05.2015. do 31.10.2015.
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)
Terminy realizacji poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
 1. Poszukiwanie dzieci i młodzieży wyrażających chęć udziału w programie poprzez odwiedzanie miejsc szczególnie uczęszczanych przez młodzież (galerie handlowe, boiska szkolne i sportowe, place zabaw, parki, skwery itp.) -rekrutacja uczestników programu
maj 2015
2 tygodnie 2 x 4 godz.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zajęcia sportowe na Hali MOSiR Mielec ul. Solskiego lub inna sala gimnastyczna w wypadku remontu Hali MOSiR.
Maj - październik 2015
3 raz w miesiącu 2 godz. na hali MOSiR (mała sala) lub innej/możliwość zamiany z innymi zajęciami.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zajęcia sportowe na obiektach typu „ORLIK”
Czerwiec - październik 2015
1 raz w  miesiącu 2 godz.
Zależnie od pogody.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Pokazy musztry wojskowej oraz pokaz broni strzeleckiej lub udzielania 1-szej Pomocy przedmedycznej w Powiatowej Jednostce Strzeleckiej
Maj – październik 2015
1 raz 4 godz. Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Udział w treningach piłkarzy „STALI MIELEC” w tym aktywne uczestnictwo w zajęciach
Sierpień - październik 2015
2 razy po 4 godz. na obiektach MOSiR
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zapoznanie z działalnością Aeroklubu Mieleckiego pokaz samolotów, szybowców i innego sprzętu lotniczego.
Maj - październik 2015
1 raz 4 godz. Lotnisko Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem firm na terenie SSE „Europark” Mielec, „Cobi”, „Zielona Budka” i inne
Maj – październik 2015
2 razy po 2 godz. SSE „Europark” Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zajęcia sportowo – rekreacyjne na pływalni odkrytej
Czerwiec - sierpień 2015
2 razy 4 godz. Pływalnia odkryta
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zajęcia rekreacyjne i turystyka połączona z edukacją przyrodniczą, historyczną i obywatelską
czerwiec – październik 2015
2 wycieczki po 6 - 8 godz.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
Zajęcia alternatywne
 1. Zapoznanie z funkcjonowaniem Klubów Strzeleckich LOK połączone ze spotkaniem integracyjnym
Maj - październik 2015
1 raz 4 godz. Strzelnica LOK Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Projektowanie i udział w procesie produkcji materiałów reklamowych – np. koszulka, kubek lub inne
Lipiec – październik 2015
1 raz 4 godz. „Kolor – Print” Mielec
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Warsztaty kulinarne połączone z degustacją własnoręcznie przyrządzonych potraw
Sierpień - październik 2015
2 raz 4 godz. Cukiernia „G.W.  Kłaczyńscy”, Restauracja „Dwa Mosty” lub „Da Grasso”
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
 1. Zajęcia z profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz warsztaty komunikacji interpersonalnej
Maj - październik 2015
w miarę wolnego czasu 12 godz. w trakcie projektu
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”


W. Kr.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz